ZAPISY

POZNAJ ZASADY REKRUTACJI

 • O przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą.

 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywny wynik badania przydatności (przesłuchania) kandydata do szkoły muzycznej oraz pozytywna decyzja Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia.

 • Przesłuchania wstępne obowiązują wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie i obejmują:
  1) ocenę zdolności muzycznych w oparciu o praktyczny test słuchowo-rytmiczny
  2) ocenę warunków psychofizycznych w formie praktycznego sprawdzianu,
  3) ocenę predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

 • W celu przeprowadzenia przesłuchań Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną zwaną dalej “Komisją”. Komisja może składać się z więcej niż jednego zespołu kwalifikacyjnego, który musi liczyć co najmniej 3 osoby.

 • Przewodniczącego Komisji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 • Z przebiegu badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich ocenę w skali od 0 – 25 pkt.

 • Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyniku badania przydatności.
 • Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w ciągu 3 dni od daty zakończenia przesłuchań. Lista przyjętych kandydatów jest jawna. Informacja o uzyskanej punktacji może zostać udostępniona, poza protokołem Komisji, tylko Rodzicom lub Opiekunom kandydata.

 • Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest również pełna akceptacja przez jego Rodziców (Opiekunów) koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Szkoły oraz statutu.
 • Nabór uczniów prowadzi się każdego roku do klasy „I”.
 • Do pozostałych klas prowadzony może być nabór uzupełniający w zależności od liczby wolnych miejsc.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy II, III, IV, V jest ukończenie klasy programowo niższej i uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły przyjmowane są w sekretariacie Szkoły w terminie ustalanym przez Organ Prowadzący na każdy rok szkolny.
 • W trakcie zbierania wniosków prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne z dziećmi i z Rodzicami. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Szkoła może poprosić Rodziców o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń np. zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej.
 • Po analizie wszystkich wniosków i po uzyskaniu opinii Dyrektora Szkoły Organ prowadzący ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły.
 • Ostatecznym i niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłacenie wpisowego w wysokości oraz w terminie corocznie ustalanych przez Organ Prowadzący Szkołę oraz zawarcie umowy na edukację ucznia. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 • Po przyjęciu dziecka do Szkoły Rodzice zobowiązani są do uiszczania comiesięcznego czesnego do dnia 5 każdego miesiąca w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący.

NASZE PLACÓWKI

ODWIEDŹ POZOSTAŁE PLACÓWKI

Niepubliczne Przedszkola i Żłobki Promyk

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk
Szkoła jak Dom

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia
Muzyczny Promyk

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakieś pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA“PROMYK”
IM. I. J. PADEREWSKIEGO W SZCZECINIE